赠刘方处士

[] 吕岩

原文 拼音版

liùguóchóukànchénxiéqínzhǎngxiàochūshénzhōu

xiàngyānxiázhǔbáishíǒuláichéngshìjiàndānqiū

shòujīnhuáchūshìshùjiàyúnyóu

niánláizhāihuángyáncuìshùcānchàliánfèi

piāoxiānglǒngmiáoyuèshàngfēngdān

dòngtiānxiāochūnzhèngshēnxiānwǎngháinán

yīnchéngxìngxiàbáiyúnjūnxièhòuchénshì

chénshìxiāngféngkāikǒugònglùntàitóngliúzhì

yáoqínbǎojūndànqióngjiāngquànzuì

zuìzhōnghuàxìngwángshìyúndàozǒngguīlèi

shìduǎnjǐngshūchéngkōngshíhuǒdiànguāngkànshì

sháoniánshūzhìcéngfēihuāmiànyánháizuò

fāngzūndànxiǎohūnshìqióngjīn

shíxuánxuándàodàozàiyǎomíngkǎo

zhōnghuàwàiqiānniángōngào

dànnéngzhìshuǐzhōnghuáshuǐhuǒfānchéngjīndānzào

dānjiùrénjiānjiǔyǒuxiāoyuánmìnggào

xuánzhōuyáng寿shòutiānlíngyǒngxiāngbǎo

luánchējiàzhúyúnfēitiáotiáoyáochíyīngdào

ěrwénzhēngzhànháiqīngyǎnjiànyánhuáchénggǎo

tángjiājiùguójǐnhuānghànshìzhūhóukōngbáicǎo

yóushìjièshíbēi槿jǐnhuāxìngmìngchíchí

zhūfēiwèiluómǎnxiāngwēi

zhìshìjiètānsuǒzhòngrénwàngníng

liúfāngliúfāngshěntīngliúguāngxùnfēiguò

yīnyáoguǒjuéyòngxīnchúshīguǐyīnxúnwèihuò

qióngjuéjūnshídàiqiānkōngchēyòu

chēhuàiqiānzhènjīngzhíyángyīng

yōuyōuyōujiāyōuguóhàojǐnsāntiányuánzháihuǒ

zhǐchǐxuánguānruòyàokāipíngjūnjiěhuángjīnsuǒ

小提示:吕岩赠刘方处士拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

吕岩

吕岩(吕洞宾,全真派祖师)

吕洞宾,道教主流全真派祖师。名喦("喦”或作“岩”),字洞宾,道号纯阳子,自称回道人,河东蒲州河中府(今山西芮城永乐镇)人...

吕岩的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词