东游纪行一百二十二韵往历下省觐作

[] 彭孙贻

原文 拼音版

zhūmíngshǔhòuxuánshòujīngsuí

cǎiqiānzhǎngbáopiāopéngchùyuǎn

wǎnyīngpiānzhízhúfánzhǐwēiruí

zhǐchǐtíngxiècāngmángpàn

liǔtiáojìnzèngbiésháoyàoyuànjiāng

xíngcōngnánzhǐdāngzūncǎn

chénāiànàijǐngzàiyān

yǒulínzhēngshùguīrénfǎn

线xiàntiānfèngxiùshūzhǔhán

huīhuízhūqiānruòér

tiāncóngshìkāngkǎibēi

jǐngkànxuánshīliángzhù

lánchūnzhàoxiéfānchí

shǎndiànsuídēnghēipéngdàizhěn

jīnchāngtínglínliú

shìféiguìtáimǎn鹿

zhúzhīshuǐ

lántīngnuǎnpíngōubìng

liúhuājiāobìnjiéjièzhī

lǎnyúnyángshìyóutíngshí

qiānliánzhāoniǎozhǎnchóufāng

shèngyǒuchóuqiānfánpèi

lóngzhōuguānjìngtuósàilíng

làngjiànxīnzhàofānjiéguì

jiāchén怀huáichǔyōuhèndiàoxiānglèi

hòuhuángméibiànjiàobáizhùshī

zhōngxiàmiǎoxíngjiāngméi

tiěwèngwéidàijīnjiāozhìzuòchí

shānchuānzēnghàomiǎodēnglǎnzhù

yántiàorénqiānzhànfēngyuèbànguī

xīnhéngduànmèngtiānchuí

yānhuǒwéiyángqiānhuáwǎngdài

chàngjiāduōzhàojiǔxuàn

shèngyóucúnjìnqióngshēzhesuí

cǎoshēnhuāngyuànshùyíngzhàofèilóu

diāohuàcāngtáijiānshī

gōngmáiqióngguānfān

niánkuàxiāoyīngchuī

yóuzēngchàngwàngxīnlǎnshī

niúdòuxīngfēnjǐndōngnánmàikuī

xiāoxiángguànquèqiánjiāochī

jiǎxiāoxiánwěiyánguānshǔjiěwéi

cānglàngchūwěijiāo

shàngkòuhuáiyīnzhèngshìshī

jìnwénfāngchuòjǐngshùsàndēng

bǎigǎnjiānnánzhēngxuělèisuí

shùzhuāngshāojièjiǎnzhàhéng

kuàngtiānwèipínglínshùruò

cuànfēngzhǒngjiǎoyuètuíbēi

cūnluòcánzàogāngluánlèi

biānwéiguànmǎngsuǒdànmáo

huànjīngshíhuànchōngliángbìngchuī

miánníngqīnguǎndiàncānpán

zuǎnzuǎnxuánzǎozhǐkuí

gēngkōngdànshǔzhǔdòurán

liáokuòhuāngchàngō

fēihuángqiūlǒnglǎohāohuán

chénghóuguóhánchéngshǒubēi

jiànlínjìnghuíjiāochuí

yǐnkēngyáoliánghuíxiàngkǒng

quèfēngxíngzàidàiróngkuī

luànxiù穿chuānyáolǐngkōngyuánguòshùn

huāzhōuchényǐnbàoshǔliú

biànhúnwàngjuànbēnzhī

gāotángjīnjìnyóuzizhī

zhǎngěrjiāocāngtóuyuèzài

shāokānláowèiwènān

guōyáochuánxùnqiánèzhàzhī

guàguānxiānmìngjiàzhézūnkuí

huáiyángbìngjiāngxúnbiǎnshì

qīngzhǎngbáilǐngzuīwēi

hòuzhìláiwǎnqióngzhuī

yǎnjiǎncóngzhějiē

shényáohuánghuángniǔ

mángránsàngjiāzǒukùnshénchùfānléi

nángxiūjiégānhóuwèi

zhǐshāngzhòngjiǎnlièqièjiān

páolèi西yánkànzi

féiyángjiéběishìliánér

yúnshùchéngxiūzhēnggènwěishé

zhǐshēnpínggěngdānzhúchī

wèifēngèzōngshuāng

qīngbiāotǐngjiànshíyóuwēi

jǐngànxíngchuánhuànpángànshuí

biànshēngtóngquèyuèshěntīngliǎng

mèngmèijīngcāijiàncānghuángbàichí

yánjìnwèitòngqiánchí

nièfēnértòngshāngxīn

suānxīnsāihóuyànxìng

jǐnzhòngtiānzhúfēngxiāngèngyǎnwéi

gōngcóngzāonánpínguān

tiānkāiqúndàorénshēnggòubǎi

zhǎngchéngliánmèitóngmǐnchuàng

pēngtánshēnzhuǎn

zhuótuānmǎnghàngtàilín

fǎnpèijiānchéngxùnháijiātuī

róngshēngfēngzhìhánchí

xìngzǎoqiānqīngjiānjiāyìng绿

héngtángshuìdǎoyānzhǔměichún

zhuókuàilínfēiguāyuèpōuzhī

xiāngyīnān仿fǎngchéngquēcānchà

yángzigāoqiángwěnzhōngfēngzhí

pānyíngxiàngwǎngzhǐjiànzhī

jǐngcóngláihǎojiāngshānshìjiù

lánlíngmǎichúnzhòuzhèndiàowén

mào湿shīchōnglíntànquángěng

qiānshangfēiyǒngzhuóluànliú

xìn宿jiāoyuándàoxuánguīzi

tínggāngsǎochēxuānbēi

línxiàngtiánjiānbèibīnpéngjiē

jiārénhuāshǒuqúnzhìjìnghán

yāngzhǎngqínchūshìtiánchóushǐ

shíyóuqīnglánmào

mèiyǎnjiēhuìtóuxiánzuòzhú

guìxiāngjiēniàngshúcǎoxiùshēngzhī

shìyǒukuángjīndàiér

yōushíxiūèwànkuànglǎnshūméi

zhídàoyīngānchùqīngzhēnqiěrèn

yīnzhīguìyǐnyòuyòngwénwèi

wànshìliáoyúněrqiānqiūliàngzài

dōnggāoróngxiàoàonánhuòyún

zhēshēngsāoxièāiyín

小提示:彭孙贻东游纪行一百二十二韵往历下省觐作拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

彭孙贻

彭孙贻(明末清初学者)

彭孙贻(1615~1673年),字仲谋,一字羿仁,号茗斋,自称管葛山人,浙江海盐武原镇(今浙江海盐市)人。明末清初学者,彭孙遹从兄...

彭孙贻的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词