𡏟头坯歌

[] 吕岩

原文 拼音版

𡏟𡏟tóusuízhǐshìwèicéngjīngshuǐhuǒruòjīngshuǐhuǒshāochéngzhuānliúxiàngshìjiānzhùwànnián

léngjiǎojiānwánhuàikòuzhīshēngyùnkānjuānfánshuǐhuǒshàngchénggōngjiānwánwànshuínéngtóng

xiūxíngshàngduōshǎorénqióngniánliànyǎngfèijīngshéndàowèicéngjīngshuǐhuǒchángdànlínjūnshēn

zhōnghuǐleyóuláijièjīngsuǐzhǔchízhèngniànjiānxīnshīrénshēnwèilèi

jūnjiànluòyángzhènggōngshuōjīndānmánglóngzhíxiūzhēnyānzhīqiánzàohuàgōng

yòujiànjiǔjiāngzhāngshàngshūyàoshīmíngshénzhīháidānběnzhìfāněrjīnshítài

yòujiànsānzhàoshūcānchánzuòguǐzhōngshíxiūwánwàizàibiānbiànjiéyánzhōngshí

𡏟𡏟tóusuí便biànshìxiūxíngzhèzhàngchāojuéxìnglejǐnkōngménwèizhèng

chuándàozhìjīnqióngjǐnxìngzhìmìnglemìngshìběnyuánxiānrènkǎnbìngzhèng

kǎnshìzhēnchángjiājiànzhěchāofánshèngkǎnshìshìlóngèrběnláitónggōng

lóngtūndànzhōngchénchūzhōngérfǒuértàijìn退tuìwǎngláidìngjiāohuì

xiánérwàngmíngérhuìxiāozhǎngyíngxiāngpèishénxiānshēnshuǐjīnggōngshíyǐnqīnggèngnóng

ěrzhīqiāngōng便biànchéngjīnjīnshēnqīngjǐngxiàngwéishēnshàngshēngzǎocháosānqīng

sānqīngshèngwèiyǒuběnláizhǐduógānkūnjīngyǐnfánjiǔshíshānxīngyǎngyuánchōnggèngyíng

róngjiézhuǎnguāngmíngbiànzuòzhēnzhūfēijīngliùniánchángněixuèhuàbáigāonánhuǐ

shífāngwèizhēnjuéliángzhēnxūnzhēngzhīqiángshíchāobǎi亿kǒudōufánchuǎn

zhēnrénzhǒngfánhóucóngzhēnfánliǎngbiāndàosuìchénglòushēntāidāntiányǒngzhēnhuǒ

lǎoshìhàoyīngérhuǒhòujiǔniándōujīngguòliúxíngzhùshìzhīchūněrtiānméndǐngzhōng

zhēnrénchūxiànshéntōngcóngtiānxiānxiāngshèngxiánsānjiàoménmèizhěláoxīnxiūnènme

yǒushíàishēngyǒuxíngzhōngmiètànrénkōngjiàshuōrénliúdàngxiūluòxúnhuánshíchè

xuérénxuérénxúnqiěyánjiūjīnjīncāntóngniánmiàozhōngmiàoxuánzhōngxuán

小提示:吕岩𡏟头坯歌拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

吕岩

吕岩(吕洞宾,全真派祖师)

吕洞宾,道教主流全真派祖师。名喦("喦”或作“岩”),字洞宾,道号纯阳子,自称回道人,河东蒲州河中府(今山西芮城永乐镇)人...

吕岩的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词