寄友卿窄韵一首

[] 葛胜仲

原文 拼音版

ziyóuzhōngpiāorányōu

xiāoxiāoshūzhǎngsuǒxié

xīnqínshèzhǎngdàojiǎnmiàn

yánguǎwénshízǒuduōchén

jīnyǒngfèncuōtuójiāngshì

lèishísuǐméngxiǎngjīn

láizàozhòuziqiúyánxuéduān

jiēqiǎnwéndàotàicāngzhī

sōngyǒuhuāngjìngtáochéng

néng使shǐshìměiměichēngyán

chénhūnshěsānsuìgǎishè

duìàndànxuyǒushǔduō

xiàowèiliúchuàigānruòyángxīnkuī

qiūshuāngjiǔyuèchīlínfēng

nínggānfànshūhánqiúrén

chuāngjīngshǐduǎnqíngzhào

mànduānjīn

jiāzishénniánshǎolǎochéngtóng齿chǐ

zhàotíngzhēnshùdìngzuòchēngjiā

wèiwéntǐngjuéhàn

shēnghuáchūzhūyànxuānqīng

suìshōuběijiànwèihāo

shàngshímìngduōguāikuí

fāngjīntiānzishènglóngxué

měihuàjiāliáoxiàwénxīngdònglóukuí

jùnhóngxiàhuácuī

shītíngshòuwàngshíduōjīnguī

pēngdǐngwèijiēyán

yuèshūyǒukǎoshēngshě

bāngshěnduōshìshànzhèshuǐ西

wénhuácànxīngdòuguāngcǎiténghóng

shìwénèrnántónggōngtáng

kǎnkǎngònghuīyìnglàojiān

wéngāoyángmàizhìměijiēxuán

shēngfányòngkuàng

xiānshēngtuīyǐntóngzhìqīng

hēngzhìchēyuè

míngniánhánjùnfēngxiàzhī

xiāngxiàozhùbīngòngdēngsuí

tánxiàotōngxiǎnzhíguī

小提示:葛胜仲寄友卿窄韵一首拼音版内容仅供学习参考,如发现错误,请点击下面“完善图标”反馈给我们,谢谢!

葛胜仲

葛胜仲(宋代词人)

葛胜仲 (1072~1144) ,宋代词人,字鲁卿,丹阳郡(今属江苏)人。绍圣四年(1097)进士。元符三年(1100),中宏词科。累迁国子司业...

葛胜仲的代表作

查看更多

相关诗词

热门诗集

更多

热门诗词